22 LUTEGO - 02 KWIETNIA
Nowe Epifanie - Kulinaria
14 lutego - 24 marca 2024 15 FESTIWAL NOWE EPIFANIE W WARSZAWIE

Deklaracja dostępności

Centrum Myśli Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony internetowej Festiwalu Nowe Epifanie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.noweepifanie.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część linków prowadzi do zewnętrznych materiałów video bez transkrypcji,
 • na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • część napisów ma niski kontrast w stosunku do tła.

Centrum dokłada wszelkich starań, aby strona spełniała wszystkie wymagania WCAG. Na bieżąco podejmujemy działania na rzecz usuwania poszczególnych niezgodności lub ograniczeń.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-15.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt do Centrum Myśli Jana Pawła II, dane teleadresowe: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: +48 22 277 53 00.

Osobą kontaktową jest Agata Madaj, e-mail: amadaj@centrumjp2.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 277 53 00.

Tą samą drogą można składać żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu, w tym elementów strony, do których nie stosuje się ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (art. 3 ust. 2 tej ustawy) oraz elementów niedostępnych cyfrowo ze względu na poniesienie nadmiernych kosztów, na podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy, albo żądanie udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu (art. 7 tej ustawy).

Każdy ma prawo zgłosić żądanie:

 • zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • udostępnienia niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • sposób kontaktu z osobą występującą z żądaniem (np. numer telefonu, e-mail),
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić alternatywny sposób przedstawienia tej informacji.

Skargi i odwołania

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia. Odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, powiadomimy o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności i wskażemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności zgodnie z żądaniem albo gdy osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, można złożyć do nas skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Festiwal Nowe Epifanie zapewnia częściową dostępność architektoniczną miejsc prezentacji (sal i budynków) spektakli, koncertów i filmów. Kliknij w nazwę instytucji, by zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

Content | Menu | Access panel